Line Product

thai-flag.png  uk-flag.png

lp1.jpg

lp2.jpg

เครื่องผลิตเส้นเทป

เครื่องทอกระสอบ

lp3.jpg lp4.jpg

เครื่องเคลือบกระสอบ

แผนกตัดเย็บกระสอบ
lp5.jpg lp6.jpg

แผนกตัดเย็บกระสอบ

เครื่องพิมพ์กระสอบ

lp7.jpg lp8.jpg

เครื่องพิมพ์กระสอบ

เครื่องขึ้นรูปกระสอบ